روزهای کاری بخش کنسولی
از دوشنبه تا پنجشنبه
از ساعت 9:00 تا 13:00
روزهای کاری سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9:00 تا 17:00

گالری فیلم